PRIVACYVERKLARING VAN: R&D TeleBusiness Van der Goesstraat 41 6921 MK Duiven

 1. Inleiding: R&D TeleBusiness acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties, klanten/opdrachtgevers en de bezoekers van haar website(s) van groot belang. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. R&D TeleBusiness houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen.

 2. Identiteit De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is R&D TeleBusiness. Hebt u vragen over de manier waarop R&D TeleBusiness met uw gegevens omgaat, of wilt u zich afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens dan kunt u terecht bij R&D TeleBusiness, Van der Goesstraat 41, 6921 MK DUIVEN, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op dit adres kunt u ook terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten aanpassen.

 3. Verwerking van persoonsgegevens: R&D TeleBusiness verwerkt uw gegevens in het kader van de dienstverlening van R&D TeleBusiness. Uw gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u opdrachtgever bent van R&D TeleBusiness of anderszins gebruik maakt van de (online) diensten van R&D TeleBusiness of anderszins contact heeft met R&D TeleBusiness. R&D TeleBusiness verwerkt de volgende gegevens: • Contactgegevens, waaronder voor-en achternaam, bezoekadres, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, functie en contactgeschiedenis. • Gegevens over lopende overeenkomsten, waaronder de duur en beëindigingsmomenten, verlengingsmogelijkheden, prijzen, etc. • Gegevens over betalingen van afgenomen diensten. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 4. Gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens Indien de verstrekking van persoonsgegevens voor een wettelijke of contractuele verplichting zijn dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten niet worden verstrekt is het niet mogelijk een overeenkomst met R&D TeleBusiness af te sluiten.

 5. Bron van de gegevens Indien de gegevens niet van de betrokkene worden verkregen, zijn de persoonsgegevens afkomstig van openbare bronnen zoals daar zijn websites, bladen, gidsen etc.

 6. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking: Deze gegevens kunnen door R&D TeleBusiness worden gebruikt voor de volgende: • Het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten. In onze administratie houden we bij welke organisaties een relatie klant/leverancier zijn van R&D TeleBusiness, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens. • Verbetering van de dienstverlening van R&D TeleBusiness. Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn. • Om u te kunnen informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten en nieuwe aanbiedingen van R&D TeleBusiness en van derden. Je kan je bij ons aanmelden voor een nieuwsbrief. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven. • Ten behoeve van de financiële administratie en de uitvoering van accountantscontroles. • Om de website van R&D TeleBusiness te beveiligen en web statistieken op te stellen. • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor R&D TeleBusiness gelden. Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. • R&D TeleBusiness verwerkt één type bijzonder persoonsgegeven. Namelijk geslacht. Geslacht verwerken we om u aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´.

 7. Gebruik postadres: Indien u een postadres heeft opgegeven, dan mag R&D TeleBusiness dit adres in beginsel gebruiken voor geadresseerde marketingdoeleinden. Dit geldt ook als u een nee/nee of ja/nee sticker heeft. Wilt u geen reclamepost ontvangen van R&D TeleBusiness, dan kunt u zich voor toekomstige mailings afmelden via: R&D TeleBusiness, Van der Goesstraat 41, 6921 MK DUIVEN. Bij deze afmelding dient u met een verwerkingstijd van vier weken rekening te houden.

 8. Gebruik e-mailadres: Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven in het kader van de verstrekking van een opdracht aan R&D TeleBusiness of het afnemen van een dienst van R&D TeleBusiness dan mag dit e-mailadres door R&D TeleBusiness gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van R&D TeleBusiness, tenzij u heeft aangegeven dat u niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden. Hebt u uw e-mailadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van de koop van een product of dienst van R&D TeleBusiness, dan zal dit e-mailadres uitsluitend voor e-mails met commerciële, charitatieve of ideële doeleinden worden gebruikt wanneer u R&D TeleBusiness daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In iedere e-mail zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres door R&D TeleBusiness voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

 9. Gebruik telefoonnummer: Indien u uw telefoonnummer heeft opgegeven, dan mag R&D TeleBusiness dit telefoonnummer in beginsel gebruiken voor telemarketing. Bent u een consument in de zin van de Telecommunicatiewet en bent u (nog) geen klant van R&D TeleBusiness, dan zal voorafgaand aan het telemarketinggesprek worden gecontroleerd of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. Is dit het geval, dan wordt die inschrijving gerespecteerd waarbij u met een verwerkingstijd van vier weken rekening dient te houden. Bent u geen consument in de zin van de Telecommunicatiewet of bent u niet ingeschreven in het bel-me-niet register, dan mag u door R&D TeleBusiness ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Bent u reeds klant van R&D TeleBusiness, dan mag u telefonisch worden benaderd door R&D TeleBusiness voor soortgelijke producten en diensten van R&D TeleBusiness, ongeacht of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. In elk telemarketinggesprek zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw telefoonnummer door R&D TeleBusiness voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden en om u in het wettelijk bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl) in te schrijven.

 10. Gebruik van Cookies door R&D TeleBusiness: R&D TeleBusiness gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Om de faciliteiten en functies van onze website aan te laten sluiten bij de gebruikers ervan, houden wij bij met welk type browser u onze site benadert. U kunt onze website ook anoniem bezoeken. We zijn uiteraard wel geïnteresseerd in de gegevens, die iets zeggen over een bezoek. Denk daarbij aan bezoekersaantallen, meest bezochte pagina’s of bezoekerstijdstippen (overdag of in de avonduren).

 11. Bedrijfsoverdracht: Indien R&D TeleBusiness, onderdelen of activa van R&D TeleBusiness worden overgedragen aan een derde zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. R&D TeleBusiness zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u wordt de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

 12. R&D TeleBusiness website: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 13. R&D TeleBusiness en andere websites: Als u via een link op de website van R&D TeleBusiness op een website van een andere organisatie/persoon terecht komt is R&D TeleBusiness niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren u dan ook om altijd de privacyverklaring te lezen van de websites die u bezoekt.

 14. Geautomatiseerde verwerkingen: R&D TeleBusiness neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R&D TeleBusiness) tussen zit.

 15. Delen van gegevens: R&D TeleBusiness deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. R&D TeleBusiness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 16. Bewaartermijn gegevens: R&D TeleBusiness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. R&D TeleBusiness hanteert een maximum bewaartermijn van vijf jaar of langer indien de wetgever dit voorschrijft.

 17. Inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R&D TeleBusiness en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk bij R&D TeleBusiness, Van der Goesstraat 41, 6921 MK DUIVEN. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 18. Klachten: R&D TeleBusiness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 19. Wijzigingen: R&D TeleBusiness behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze privacyverklaring te controleren.

Dit is alles wat we van u willen weten. Hebt u nog vragen of opmerkingen over de manier waarop R&D TeleBusiness uw persoonsgegevens verwerkt? Bel ons gerust: (0316) 28 11 44.

Top